Pismo Święte Warszawskie - ŚREDNI FORMAT Z INDEKSAMI (bordo)

Biblia Warszawska, Nowy Przekład, „Brytyjka” – współczesne protestanckie tłumaczenie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu z języków oryginalnych (hebrajskiego, aramejskiego i greckiego) na język polski, opracowane przez Komisję Przekładu Pisma Świętego, z inicjatywy Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Warszawie. Jest to najpopularniejszy w Polsce protestancki przekład Pisma Świętego. Wersja w oprawie twardej z indeksami ksiąg.

85,00 zł
Ostatnie sztuki w magazynie

Wydawca: Towarzystwo Biblijne w Polsce

Format: 13 x 19,5 cm

Oprawa: Twarda

Biblia Warszawska, Nowy Przekład, „Brytyjka” – współczesne protestanckie tłumaczenie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu z języków oryginalnych (hebrajskiego, aramejskiego i greckiego) na język polski, opracowane przez Komisję Przekładu Pisma Świętego, z inicjatywy Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Warszawie. Jest to najpopularniejszy w Polsce protestancki przekład Pisma Świętego. Wersja z indeksami ksiąg.


Numeracja stron jest identyczna we wszystkich wydaniach zawierających Stary i Nowy Testament.
Stary Testament
1.  Pierwsza Księga Mojżeszowa  I Mojż.  7
2.  Druga Księga Mojżeszowa  II Mojż.  63
3.  Trzecia Księga Mojżeszowa  III Mojż.  111
4.  Czwarta Księga Mojżeszowa  IV Mojż.  146
5.  Piąta Księga Mojżeszowa  V Mojż.  194
6.  Księga Jozuego  Joz.  236
7.  Księga Sędziów  Sędz.  264
8.  Księga Rut  Rut  292
9.  Pierwsza Księga Samuela  I Sam.  296
10.  Druga Księga Samuela  II Sam.  332
11.  Pierwsza Księga Królewska  I Król.  364
12.  Druga Księga Królewska  II Król.  402
13.  Pierwsza Księga Kronik  I Kron.  437
14.  Druga Księga Kronik  II Kron.  470
15.  Księga Ezdrasza  Ezdr.  510
16.  Księga Nehemiasza  Neh.  522
17.  Księga Estery  Est.  539
18.  Księga Joba  Job  548
19.  Księga Psalmów  Ps.  582
20.  Przypowieści Salomona  Przyp.  703
21.  Księga Kaznodziei Salomona  Kazn.  733
22.  Pieśń nad Pieśniami  P.n.P.  744
23.  Księga Izajasza  Izaj.  750
24.  Księga Jeremiasza  Jer.  814
25.  Treny  Treny  881
26.  Księga Ezechiela  Ez.  887
27.  Księga Daniela  Dan.  945
28.  Księga Ozeasza  Oz.  962
29.  Księga Joela  Joel  972
30.  Księga Amosa  Am.  976
31.  Księga Abdiasza  Abd.  984
32.  Księga Jonasza  Jon.  986
33.  Księga Micheasza  Mich.  989
34.  Księga Nahuma  Nah.  995
35.  Księga Habakuka  Hab.  998
36.  Księga Sofoniasza  Sof.  1001
37.  Księga Aggeusza  Ag.  1005
38.  Księga Zachariasza  Zach.  1007
39.  Księga Malachiasza  Nah.  1018
Nowy Testament
1.  Ewangelia św. Mateusza  Mat.  1027
2.  Ewangelia św. Marka  Mar.  1068
3.  Ewangelia św. Łukasza  Łuk.  1093
4.  Ewangelia św. Jana  Jan  1136
5.  Dzieje Apostolskie  Dz.  1168
6.  List św. Pawła do Rzymian  Rzym.  1208
7.  Pierwszy list św. Pawła do Koryntian  1 Kor.  1226
8.  Drugi list św. Pawła do Koryntian  2 Kor.  1243
9.  List św. Pawła do Galacjan  Gal.  1255
10.  List św. Pawła do Efezjan  Efez.  1261
11.  List św. Pawła do Filipian  Fil.  1267
12.  List św. Pawła do Kolosan  Kol.  1272
13.  Pierwszy list św. Pawła do Tesaloniczan  I Tes.  1277
14.  Drugi list św. Pawła do Tesaloniczan  II Tes.  1281
15.  Pierwszy list św. Pawła do Tymoteusza  I Tym.  1284
16.  Drugi list św. Pawła do Tymoteusza  II Tym.  1289
17.  List św. Pawła do Tytusa  Tyt.  1293
18.  List św. Pawła do Filemona  Filem.  1296
19.  List do Hebrajczyków  Hebr.  1298
20.  List św. Jakuba  Jak.  1311
21.  Pierwszy list św. Piotra  I Piotr  1316
22.  Drugi list św. Piotra  II Piotr  1321
23.  Pierwszy list św. Jana  I Jan  1324
24.  Drugi list św. Jana  II Jan  1329
25.  Trzeci list św. Jana  III Jan  1330
26.  List św. Judy  Judy  1331
27.  Objawienie św. Jana  Obj.  1333

Pismo Święte Warszawskie śr. format, op. twarda, indeksy

Specyficzne referencje

8 innych produktów w tej samej kategorii:

Komentarze

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

Pismo Święte Warszawskie - ŚREDNI FORMAT Z INDEKSAMI (bordo)

Biblia Warszawska, Nowy Przekład, „Brytyjka” – współczesne protestanckie tłumaczenie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu z języków oryginalnych (hebrajskiego, aramejskiego i greckiego) na język polski, opracowane przez Komisję Przekładu Pisma Świętego, z inicjatywy Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Warszawie. Jest to najpopularniejszy w Polsce protestancki przekład Pisma Świętego. Wersja w oprawie twardej z indeksami ksiąg.

Napisz swoją opinię